Jagten er for tiden udlejet til konsortium på åremål.

Tilbage i tiden har Engdigegaard været kendt som en ”jagtperle” og med andel i en solid bestand af råvildt. En ny tilkommen udsat bestand af dåvildt er også blevet Engdigegaard til dels, om end en stiltiende frivillig overenskomst mellem områdets jagtejere indtil videre freder dåvildtet. 

Reviret gennemskæres af 504 m åbent vandløb, og omfatter desuden strandenge, havdige, sivbevoksninger, skovbryn, agerjord, markskel og hegn. Jagten grænser op til Nordskov på den ene side, Sønderskov på den anden side og Guldborgsund på den tredje side. Kysten er fladvandet og skift mellem høj- og lavvande giver gode fourageringsmuligheder for mange ande- og vadefugle.

I det tilstødende skovbryn til Sønderskov har der i mange år været en koloni af fredede fiskehejrer, og i enkelte år har fiskeørne tillige ynglet. Farvandet Guldborgsund er vildtreservat og internationalt fredet Ramsar naturbeskyttelsesområde, FE-habitats område og bl.a. gæs bruger i stigende omfang de tilstødende marker til rast og fouragering.

Før indførelse af fredningen på det tilstødende Guldborgsund i 1995 var der opretholdt en tradition blandt strandjægere fortrinsvis fra Guldborg med jagt på søterritoriet ud for havdiget til Engdigegaard hvert år med store forekomster af ænder, netop når andejagten gik ind.

Bestanden af andefugle i området er øget siden fredningen.