Engdigegaard er et planteavlsbrug med forholdsvis små og vel arronderede arealer og varieret bonitet, herunder lavbundsarealer, hvor dele af drænanlægget er forbundet med pumpe til udløb i højere niveau. Driften er i videst omfang lagt an på højværdiafgrøder. Desuden omfatter driften også forskelligt udlejning. 

Se brochure ..